10 BIODIVERZITA, VÝSKYT DRUHOV
A ICH VYMIERANIE JE VÝSLEDKOM EVOLÚCIE

Osobitná ochrana prírody a krajiny – chránené druhy

Druhy európskeho významu a druhy národného významu môže Ministerstvo životného prostredia SR (ďalej len „ministerstvo“) ustanoviť všeobecne záväzným právnym predpisom za chránené rastliny a chránené živočíchy.

Nerasty a  skameneliny významné z  hľadiska ich zachovania, výskytu alebo vedeckého poznania môže ministerstvo ustanoviť všeobecne záväzným právnym predpisom za chránené nerasty a chránené skameneliny.

Za chránené živočíchy sa podľa zákona č.  543/2002  Z. z. o  ochrane a  prírode krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) považujú aj všetky druhy voľne žijúcich vtákov prirodzene sa vyskytujúcich na európskom území členských štátov Európskeho spoločenstva.

Za chránené rastliny a chránené živočíchy sa považujú aj rastliny a živočíchy, ak 

• najmenej jeden z ich rodičov je chránenou rastlinou alebo chráneným živočíchom alebo  

• je chránený ako voľne žijúci vták prirodzene sa vyskytujúci na európskom území štátov EÚ, okrem poľovnej zveri.