Úloha 1: Zamyslenie

Pracovný list Workshop

Pomôcky pre dvojicu/skupinu:

papier a pero na poznámky

Postup:

Učiteľ položí otázku celej triede: „Čo vám napadne pri slove „energia? Premýšľajte a zapíšte si to.“ Najprv sa nad témou zamyslí každý žiak samostatne.

Cieľom otázky je najskôr zbierať informácie z poznatkov, ktoré už žiaci majú. Zaznamenáme všetky odpovede, ktoré môžu byť veľmi mnohostranné. Slabším žiakom asi napadne menej príkladov ako lepším žiakom. Dôležité však je, aby sme vytvorili súvislosť s každodenným životom detí a aktivovali ich vedomosti. V tomto zmysle tu ide o úvodné cvičenie, ktoré predchádza následnému zbieraniu informácií na základe pozorovaní alebo zo sekundárnych zdrojov, napríklad kníh. 

Lepším žiakom môžeme zadať úlohu vymenovať minimálne tri (alebo viac) bodov. Slabší žiaci môžu eventuálne pracovať vo dvojiciach. Podľa toho, nakoľko je u  detí rozvinutá schopnosť písať, si môžu nápady zaznamenávať, nakresliť ich alebo si ich zapamätať. V takom prípade by mala táto fáza trvať veľmi krátko (maximálne 1 – 2 minúty). Kreslenie si vyžaduje viac času.