Úloha 1: Kreslenie súhvezdí

Pracovný list

Pomôcky pre dvojice:

  • kresby súhvezdí (napr. Malý medveď, Labuť, Orol, Delfín…), papier s  vyznačenými najjasnejšími hviezdami, ceruzka

Popis:

Cieľom aktivity je oboznámiť žiakov s rôznymi tvarmi súhvezdí a ich podobnosťou so známymi obrazcami.

Popis – jednotlivé časti výučby

Náplň práce

Čas

Potrebné
vybavenie
a pomôcky

Činnosť učiteľa

Činnosť žiakov

Úvod do témy −
motivácia
Čo je súhvezdie.

10 minút

blok na
zaznamenanie
poznatkov,
ceruzka

Popisuje súhvezdia,
ich význam pri
orientácii na oblohe.
Riadi a hodnotí
činnosť žiakov.

Formou skupinovej
práce odhadujú
význam súhvezdí.
Predlaboratórna
príprava

Rozdelenie
žiakov do skupín,
motivácia,
naformulovanie
cieľa, hodnotenie,
pracovný list.

10 minút

blok na
zaznamenanie
poznatkov,
ceruzka

Rozdelenie žiakov
do skupín, motivácia,
formuluje cieľ,
oboznámi žiakov
s hodnotením,
rozdá pracovné listy,
kontroluje žiakov pri
práci.

Ukážka kresieb
súhvezdí, vypĺňajú
pracovný list
s úlohami,
spolupracujú
v skupine, dávajú
otázky učiteľovi.
Praktická
činnosť

Nakreslenie tvaru
súhvezdia.

20 minút

blok na
zaznamenanie
poznatkov,
ceruzka

Venuje sa žiakom.

Kreslí tvar súhvezdia
podľa vyznačených
najjasnejších hviezd.

Vyhodnotenie
výučby

Zhrnutie, výhody
a nevýhody
súhvezdí,
prezentácia.

5 minút žiadne Riadený rozhovor so
žiakmi.
Nevýhody orientácie
na oblohe pomocou
súhvezdí.

Popis aktivity:

  1. Stručná informácia o súhvezdiach (10 minút), pomôcky: blok, ceruzka. Učiteľ informuje žiakov o súhvezdiach.

  2. Ukážka kresieb súhvezdí (10 minút), pomôcky: obrázky s  kresbami súhvezdí (napr. Malý medveď, Delfín, Orol, Labuť). Žiaci môžu určovať názvy súhvezdí podľa vyobrazených zvierat.

  3. Nakreslenie tvaru súhvezdí (20 minút). Žiaci dostanú papiere, na ktorých budú vytlačené polohy najjasnejších hviezd. Úlohou žiakov bude nakresliť tvar súhvezdia na základne znalostí kresieb súhvezdí.

  4. Rozhovor so žiakmi o ťažkostiach pri orientácii na oblohe pomocou súhvezdí (5 minút)