Rozvoj predstavy o spôsobe života živých organizmov

Nasledujúce úlohy sú zamerané na rozvoj predstavy o spôsobe života rastlín, živočíchov a človeka. Prostredníctvom týchto úloh žiaci zisťujú, že každý živý organizmus potrebuje pre svoju existenciu energiu, ktorú každý získava určitým spôsobom.

V prvotných úlohách sa žiaci oboznamujú s tým, čo potrebuje rastlina pre svoj rast, pričom by žiaci mali rozlišovať medzi klíčením a  rastom. Následne sa úlohy zameriavajú na živočíchy a spôsob ich obživy. V úlohách zameraných na človeka sa žiaci oboznámia s energetickou hodnotou potravín a spôsobom ich zisťovania.