Rozvoj predstavy o počasí a tvorbe jeho predpovedi

Nasledujúce aktivity sú zamerané na skúmanie počasia. Žiaci najskôr identifikujú základné meteorologické prvky, ktoré je potrebné zistiť, ak chceme vytvoriť predpoveď počasia. Následne sa v jednotlivých úlohách venujú skúmaniu meteorologických prvkov. V rámci ich dôkladnejšieho preskúmania sa ich snažia žiaci aj kvantifikovať. V nasledujúcich úlohách sa zameriavame len na tie prvky, ktoré sú pre deti mladšieho školského veku ľahko skúmateľné.