Úloha 1a: Slnečné hodiny na ihrisku

Pracovný list

(Poznámka: Úlohy 1a a 1b sú alternatívne možnosti, ktoré si učiteľ vyberá podľa možností školy a počasia. Úvod a záver je totožný, rozdiel je iba v samotnom spôsobe konštrukcie slnečných hodín.)

Pomôcky:

ceruzka, pravítko, poznámkový blok (pre každého žiaka)

drevená tyč dlhá asi 1,5 – 2 m so špicatým koncom, drevené tyčky dĺžky asi 0,5 m (13 – 15 ks), kompas alebo buzola (prípadne mobilná aplikácia), povraz (aspoň 4 m), zvinovací meter alebo pásmo (pre 4-člennú skupinu)

Pomôcky pre učiteľov:

školské ihrisko alebo piesková rovná plocha s voľným obzorom najmä na juh, nôž, kladivo, fotoaparát/kamera/mobil

Postup:

Cieľom aktivity je oboznámiť sa so slnečnými hodinami gnómického typu.

Popis – jednotlivé časti výučby prvej hodiny

Náplň práce

Čas

Potrebné vybavenie a pomôckyČinnosť učiteľaČinnosť žiakov

Úvod do témy –motivácia

Exkurzia po slnečných hodinách v blízkosti školy. 2 hodiny

blok na zaznamenanie slnečných hodín, ceruzka

Popisuje dôležitosť slnečných hodín. Riadi a hodnotí činnosť žiakov.

Zakresľujú nákresy slnečných hodín.

Predlaboratórna príprava

Motivácia, naformulovanie cieľa, hodnotenie, návod na výrobu slnečných hodín. 15 min

ceruzka, pravítko, poznámkový blok, obdĺžniková doštička z korku, prípadne z penového polystyrénu ozdobné špendlíky (cca 20 ks), špajdle, pevnejšia niť, pravítko, kružidlo, blok papiera, pastelky, fixky

Motivácia, formuluje cieľ, oboznámi žiakov s hodnotením, kontroluje žiakov pri práci.
Pracujú samostatne, dávajú otázky učiteľovi.

Praktická (bádateľská) činnosť

Vytvorenie slnečných hodín.

60 minút

pozri vyššie

Venuje sa žiakom.

Vyrábajú slnečné hodiny.

Vyhodnotenie výučby

Zhrnutie, prezentácia vytvorených hodín, sebahodnotenie a zhodnotenie učiteľom.

45 minút

dataprojektor, počítač na premietnutie fotografií

Riadený rozhovor so žiakmi.

Možné rozšírenie

Vyrobenie ďalších typov slnečných hodín podľa návodov na internete. 30 minút, prípadne doma

rozmnožené návody na výrobu papierových slnečných hodín z internetu
Riadi prácu žiakov.

Vyrábajú slnečné hodiny.

 1. Príprava exkurzie po slnečných hodinách v  okolí školy alebo v  okolitých obciach (45 minút).
  Učiteľ naplánuje trasu exkurzie po slnečných hodinách v okolí školy. Oboznámi sa so základnými časťami, charakteristikou, dostupnosťou, vlastnosťami, tvorcami hodín. Vyberie jednoduché hodiny pre nákres. Ak by sa žiadne hodiny v okolí školy nevyskytovali, je možné použiť databázu slnečných hodín (http://www.astrohk.cz/slunecni_hodiny.html).
  Žiaci vytvoria nákres slnečných hodín a napíšu si dôležité informácie o hodinách. Napr. adresu, rozsah číselníka, zemepisnú orientáciu, grafickú podobu, zvláštnosti.
 2. Žiaci konštruujú v  skupinách gnómické slnečné hodiny na ihrisku (45 minút). Žiaci konštruujú slnečné hodiny v skupinách podľa zadania a vypĺňajú pracovný list.
 3. Sebahodnotenie žiakmi, následné hodnotenie učiteľom (splnenie úlohy, spolupráca, kvalita spracovania, estetická úroveň...)
  Záverečná hodina prebieha so sprievodným premietaním spravených obrázkov v powerpointovej prezentácii. Prezentácia je doplnená otázkami typu:
  a) Kedy nie je možné použiť slnečné hodiny?(v noci, pri zatiahnutej oblohe)
  b) Ako musíme upraviť slnečné hodiny vytvorené v  lete, aby ukazovali správny čas aj v  zime?(pozn.: Aby sme mohli použiť slnečné hodiny v  lete aj v  zime, musia mať 2 stupnice: jednu so stredoeurópskym časom, druhú s letným časom; pozor na pojem zimný čas, ten tiež existuje, ale je od stredoeurópskeho času posunutý o hodinu na opačnú stranu ako čas letný – v praxi ho nepoužívame)
  c) Ako môžeme slnečné hodiny použiť v  noci?(pozn.: Hodiny môžeme použiť, keď je mesiac v splne, potom slnečné hodiny ukazujú čas o 12 hodín odlišný, ako sú hodnoty na ukazovateli, teda napr. keď je tieň polosu na stupnici na značke 10 hodín, je 22.00)

Obrázok 82: Polos
(zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Polos)

         d) Ako sa zmení tieň vrhaný gnómonom v zime a v lete?