Dýchanie

Pri získavaní energie pre život je dôležité ozrejmiť aj proces dýchania. Energiu vo využiteľnej forme, ktorá je potrebná pre vlastný metabolizmus, pohyb, rast atď., získavajú ako autotrofné, tak aj heterotrofné organizmy v procese dýchania v mitochondriách buniek. Ide o katabolickú reakciu, pri ktorej sa energia premieňa z prijatých organických látok na energeticky bohaté väzby (napr. ATP).

Energia sa môže z organických látok uvoľňovať dvoma spôsobmi:

1. anaeróbne: nevyžaduje prítomnosť kyslíka,
2. aeróbne: za prítomnosti kyslíka.

Dýchanie rastlín

Rastliny premieňajú svetelnú energiu na energiu chemických väzieb v organických zlúčeninách (napr. škrob alebo glukóza). Ak chce rastlina získať energiu z týchto zlúčenín, tak musí rozložiť chemické väzby. Toto uvoľnenie nahromadenej energie sa neuskutočňuje naraz, ale prebieha postupne sériou reakcií v procese disimilácie. Dýchanie je teda komplex katabolických procesov, ktorými rastlina uvoľňuje energiu z organických zlúčenín. Táto energia sa spotrebúva pri syntetických procesoch, prijímaní živín, raste a pod. Pri procese získavania energie z organických zlúčením využívajú rastliny kyslík, pričom konečným produktom je ATP, oxid uhličitý a voda:


Pre proces dýchania je potrebná prítomnosť kyslíka, ktorý rastlina prijíma celým povrchom tela.

Dýchanie živočíchov

Pri dýchaní živočíchov dochádza k výmene plynov medzi organizmom a prostredím (príjem kyslíka a  odovzdanie oxidu uhličitého). Prečo je však dýchanie dôležité? Kyslík je nevyhnutnou súčasťou biochemických procesov, ktoré zabezpečujú základné životné funkcie. Pri látkovej premene (oxidáciách) vzniká v bunkách ako odpadový produkt oxid uhličitý.

Priebeh dýchania u  živočíchov je rôzny, závisí to od konkrétneho druhu a  stupňa jeho vývoja. Kyslík môžu prijímať buď celým povrchom tela (dážďovka), alebo dýchacími orgánmi (vzdušnicami – hmyz; pľúcnymi vakmi – pavúky; žiabrami – ryby; pľúca – suchozemské stavovce vrátane človeka).