1 VŠETKA HMOTA VO VESMÍRE JE TVORENÁ VEĽMI MALÝMI ČASTICAMI

Pozorujeme a skúmame látky

Vyparovanie

Vyparovanie je dej, ktorým sa kvapalné skupenstvo mení na plynné skupenstvo. Je spôsobený únikom molekuly látky z kvapalnej fázy do plynnej fázy. Molekuly v kvapaline sa voľne a neusporiadane pohybujú a pri určitej rýchlosti molekula vyletí von z voľného povrchu kvapaliny. Tento dej nazývame vyparovaním. Rôzne kvapaliny sa vyparujú za rovnakých podmienok rôznou rýchlosťou. Veľmi rýchlo sa vyparuje acetón, o niečo pomalšie lieh a najpomalšie voda. Kvapaliny, ktoré sa rýchlo vyparujú, označujeme ako kvapaliny prchavé. Rýchlosť vyparovania je závislá od teploty bodu varu kvapaliny. Tabuľková hodnota teploty bodu varu acetónu je 56 °C, etanolu 78 °C a vody 100 °C. Kvapalina, ktorá sa vyparuje, prijíma teplo zo svojho okolia a tým svoje okolie ochladzuje. Preto teplomer, na ktorom je vata namočená do najprchavejšej kvapaliny, nameria najnižšiu hodnotu.

Žiaci sa budú postupne zoznamovať so zadaním jednotlivých úloh. Najskôr formulujú svoj odhad na priebeh a výsledky pokusu a zapíšu ich do pripravenej tabuľky v pracovnom liste. Potom podľa inštrukcií učiteľa svoje závery v jednotlivých pokusoch overujú. Učiteľ vyzve žiakov, aby sa rozdelili do pracovných skupín. Ideálne sú skupiny po 2 – 4 žiakoch.