10 BIODIVERZITA, VÝSKYT DRUHOV
A ICH VYMIERANIE JE VÝSLEDKOM EVOLÚCIE

Úloha 6

Pracovný list Workshop

Pomôcky:

  • literatúra, internet

Postup:

„Nájdi v literatúre alebo na internete riekanky, básničky a piesne, ktoré sú vhodné pre jednotlivé ročné obdobia a zaznamenaj ich do pracovného listu alebo zošita.“ Učiteľ vysvetlí postup záznamu zistených informácií. Zabezpečí návštevu knižnice (alebo dostatok príslušnej literatúry) alebo počítačovú učebňu. Spoločná kontrola úlohy. Hodnotenie spätnou väzbou alebo slovným hodnotením.

Odporučená výučbová metóda/organizačná forma: Samostatná práca/individualizovaná výučba. Alebo je možné zadať aktivitu na domácu úlohu s následnou kontrolou a diskusiou v škole. Alebo je možné naplánovať exkurziu, návštevu do knižnice (školskej alebo mestskej) a žiaci vyhľadávajú informácie pre zadanú úlohu.

Úlohu je možné rozšíriť aj do materinského jazyka, hudobnej výchovy alebo do výučby cudzieho jazyka (u nadaných žiakov).

Vybrané riekanky, básne alebo piesne sa naučia žiaci spoločne s učiteľom na hodinách materinského jazyka a hudobnej výchovy. Alebo je možné pieseň, báseň zdramatizovať. Možno poukázať aj na multikultúrne odlišnosti.

Nadaní žiaci môžu vymyslieť báseň pre vybrané ročné obdobia. Žiaci so ŠVVP vyhľadajú piesne, riekanky len pre 1 – 2 ročné obdobia, prípadne sa môžu naučiť riekanku alebo pieseň podľa vlastného výberu.