2.4 Rozvoj predstavy o svetle a jeho pôsobení na predmety a materiály

Súbor nasledujúcich úloh je zameraný na svetlo ako reáliu, ktorá dokáže ovplyvňovať iné reálie na diaľku. Žiaci diskutujú o rôznych zdrojoch svetla a o tom, aký má svetlo súvis so zrakovým vnímaním. Skúmajú priamočiare putovanie svetla, aby si uvedomili prítomnosť svetla a zároveň prejav priamočiareho putovania svetla – tvorbu tieňov. Následne skúmajú, ako sa svetlo správa pri dopade na rôzne materiály. Skúmajú odraz svetla (najmä na zrkadlách), prienik svetla materiálmi a absorpciu svetla, ktorá môže spôsobovať zmenu svetla na teplo.