10 BIODIVERZITA, VÝSKYT DRUHOV
A ICH VYMIERANIE JE VÝSLEDKOM EVOLÚCIE

Úloha 2: Exkurzia do chráneného územia

Workshop

Pomôcky:

  • pracovný list, pero, farbičky, podložka na písanie

Postup:

Navštívte so svojimi žiakmi najbližšie chránené územie od vašej školy. Dobre im vysvetlite, čo je predmetom ochrany, aké tu rastú rastliny, príp. aké tu žijú živočíchy. Učiteľ si vytlačí obrázky živočíchov vyskytujúcich sa v lokalite, ktoré zalaminuje, aby ich mohol svojim žiakom v teréne ukázať. Učiteľ vysvetlí v teréne, či ide o veľkoplošné alebo maloplošné CHÚ. Učiteľ si vopred vytlačí pracovné listy pre každého žiaka, a tie potom v lokalite žiakom rozdá. Učiteľ dá žiakom pred exkurziou pokyn, aby si so sebou vzali podložku na písanie, farbičky a pero.