10 BIODIVERZITA, VÝSKYT DRUHOV
A ICH VYMIERANIE JE VÝSLEDKOM EVOLÚCIE

Úloha 10

Pracovný list Workshop

Pomôcky:

  • záznamový hárok

Postup:

Učiteľ vysvetlí zadanie (Na základe vlastného pozorovania porovnaj, čo sa deje s ihličnatými a listnatými stromami počas ročných období. Vyber si pred školou alebo svojím bydliskom jeden ihličnan a jeden listnatý strom a pozoruj, čo sa s ním deje v priebehu roka. Svoje pozorovania zapíš do pozorovacieho záznamu (zošita). Po ukončení pozorovania porovnaj so spolužiakmi svoje záznamy.), spôsob vyplnenia pozorovacieho záznamu (alebo žiakom pripraví vzor záznamu). Vzhľadom na to, že ide o dlhodobú úlohu, nevyhnutná priebežná kontrola a motivácia žiakov!!! Po splnení úlohy nasleduje spoločná výmena zistených údajov a kontrola, slovné hodnotenie úlohy.

Odporučená výučbová metóda/organizačná forma: Bádateľská metóda – pozorovanie, samostatná práca, skupinová diskusia/individualizovaná forma, frontálne-individuálna.

Riešenie – príklad:

Podľa zistení žiakov.

Je potrebné počítať s tým, že si môžu žiaci vybrať z ihličnanov smrekovec a potom ostatných žiakov informovať o rozdieloch od neopadavých ihličnanov!

Príklad záverov:

Pri listnatých stromoch je možné pozorovať pučanie púčikov, počiatky olistenia, začiatok kvitnutia, úplné olistenie, tvorbu plodov, opadávanie listov, opadávanie plodov a pod.

Pri ihličnatých stromoch možno pozorovať počiatok kvitnutia, rast nových listov (ihličia), rast šišiek, zrenie šišiek a ich roztváranie a pod. Pozorovanie možno zamerať na ďalšie javy spojené s ročným obdobím (huby, byliny, plody atď.).

Nadaní žiaci môžu usporiadať besedu pre mladších spolužiakov a oznámiť im výsledky svojich pozorovaní. Alebo môžu zistiť informácie o nezvyčajných druhoch ihličnatých a listnatých stromov mimo svojej krajiny. Žiakom so ŠVVP je vhodné pripraviť štruktúrovaný pozorovací záznam a prípadne im vybrať len dve ročné obdobia. (Vhodné sú jar a leto, kde rozdiely zmien pri stromoch v ročných obdobiach sú lepšie postrehnuteľné).