10 BIODIVERZITA, VÝSKYT DRUHOV
A ICH VYMIERANIE JE VÝSLEDKOM EVOLÚCIE

Úloha 7

Pracovný list Workshop

Pomôcky:

  • pracovný list/tabuľka

Postup:

Učiteľ zadá úlohu: Napíš do tabuľky, ktoré práce na záhrade, v lese, na poli, lúke a rybníku sú typické pre jednotlivé ročné obdobia.“  Vysvetlí postup záznamu do tabuľky (uvedie príklad: jeseň – pole – orba). Spoločná kontrola úlohy. Hodnotenie spätnou väzbou alebo slovným hodnotením.

Odporučená výučbová metóda/organizačná forma: Samostatná práca/individualizovaná výučba. Alebo je možné zadať aktivitu do dvojíc s problémovou metódou, alebo na domácu úlohu s následnou kontrolou a diskusiou v škole.

Práce typické pre ročné obdobia:

Jar Leto Jeseň Zima
Záhrada obrábanie pôdy,
siatie
plenie záhonov,
kosenie a sušenie
trávy, zalievanie
zber ovocia,
zeleniny, obrábanie
pôdy, hnojenie
zatepľovanie
stromov
Les vysádzanie
stromčekov
zbieranie plodov zbieranie húb kŕmenie zveri
Pole výsev plodín,
zemiakov, hnojenie
zavlažovanie, zber
obilia (žatvy)
zber zemiakov,
repy, orba,
hnojenie,
výsev obilnín
oprava
poľnohospodárskych
strojov, naklíčenie rastlín
Lúka hnojenie, kosenie,
upratovanie
kosenie a sušenie
trávy (seno, otava)
kosenie a hnojenie chránená snehom
Rybník úprava vegetácie na brehoch,
prikrmovanie rýb
opatrenia proti
siniciam, čistenie
vody
výlov, vypustenie
rybníka a čistenie
presekávanie ľadu
(okysličovanie vody)

Je možné naplánovať vychádzku podľa ročného obdobia a miesta (pole, les, lúka) alebo exkurziu na statok (ukážka strojov). Alebo je možné v rámci pracovného vyučovania, aby si žiaci niektoré práce v ročnom období skúsili na školskom pozemku.

Nadaní žiaci môžu spoločne s učiteľom naplánovať exkurziu. Žiaci so ŠVVP doplnia len časť úlohy podľa výberu učiteľa.