1 VŠETKA HMOTA VO VESMÍRE JE TVORENÁ VEĽMI MALÝMI ČASTICAMI

Úloha 1: Hustoty kovov

Téma: kovy
Úroveň: 1. stupeň
Predmet (odbor): prírodoveda
Odporučený vek žiakov: 6 – 11 rokov, príp. starší
Doba trvania: príprava: 10 minút; realizácia: 15 minút
Pracovný list Workshop

Postup:

Učiteľ pripraví do každej pracovnej skupiny, ktorá je zložená z dvoch až štyroch žiakov, tri predmety z rôznych kovov (hliník, železo a meď), laboratórne váhy, odmerný valec, klinec. Veľkosť odmerného valca učiteľ volí tak, aby do neho šli predmety voľne vložiť a následne taktiež vybrať. Žiaci si jednotlivé predmety očíslujú číslami 1 – 3, do tabuľky 1 popíšu ich vzhľad (farbu, lesk) a vyslovia domnienku, z akého kovu sú dané predmety. Ďalej žiaci urobia klincom vryp do jednotlivých kovov a do tabuľky 1 zapíšu, do ktorého kovu urobili najhlbší vryp (tvrdosť 1) a do ktorého im išiel vryp klincom urobiť najhoršie (tvrdosť 3).

Žiaci jednotlivé predmety odvážia na laboratórnej váhe a zistené hodnoty zapíšu do pripravenej tabuľky 2. Odmerný valec žiaci naplnia studenou vodou z vodovodu a zapíšu si do tabuľky množstvo vody. Potom do odmerného valca vhodia prvý predmet, na stupnici odmerného valce odčítajú novú hodnotu objemu vody a zapíšu si ju do tabuľky 2. Množstvo vody v odmernom valci musí byť také, aby sa celý predmet potopil, ale aby nedošlo k prekročeniu rozsahu stupnice na odmernom valci. Vodu z odmerného valca žiaci vylejú a prvý predmet vyberú. Rovnakým spôsobom pokračujú aj s druhým a tretím predmetom. Na záver žiaci vypočítajú hustotu predmetu – pomocou tabuľky 3 a v matematicko-fyzikálnych tabuľkách vyhľadajú, ktorému kovu daná hustota zodpovedá.