10 BIODIVERZITA, VÝSKYT DRUHOV
A ICH VYMIERANIE JE VÝSLEDKOM EVOLÚCIE

Úloha 2: Triediaci kvíz

Pracovný list Workshop

Pomôcky:

  • farbičky alebo fixky, lepidlo na papier, nožnice, A3 papier, reklamné letáky

Postup:

Úloha je určená na overenie znalostí základného triedenia. Predpokladáme, že žiaci vedia, ako sa triedi odpad na plast, papier, sklo, bioodpad, elektro odpad, zmesový odpad či ďalšie kategórie podľa potreby.

Úlohu je možné vykonávať vo dvojiciach alebo v skupinkách. Každá skupinka potom vystriháva určitý počet obrázkov – z reklamného letáka, tie potom odovzdajú druhej skupine alebo spolužiakovi. Ten má za úlohu si na svoju plochu vytvoriť (nakresliť) zberné nádoby a do nich vlepiť vystrihnuté obrázky.

V prípade skupinovej práce môžeme koláže prezentovať a urobiť tak kontrolu a diskutovať o zaradení odpadu (obrázkov).

Poznámka: problém môže nastať pri potravinách skladajúcich sa z dvoch častí – sklo + plast, alebo v prípade, že papierový obal má vnútri ešte plastovú časť. Vhodný je variant – rozhodujeme sa podľa toho, čo je vidieť a predkladáme, že škatuľa je prázdna. V prípade dvoch viditeľných častí je možné veci rozstrihnúť. Na fotografii je ukážka nedokončenej koláže. Niektoré prvky nie sú zaradené, taktiež je tu roztriedená nádoba od instantnej kávy (plast a sklo). Koláž by mala byť ešte dokončená.

Obrázok 129: Koláž triedenie odpadu – príklad