10 BIODIVERZITA, VÝSKYT DRUHOV
A ICH VYMIERANIE JE VÝSLEDKOM EVOLÚCIE

Návrhy pre činnosti žiakov v jednotlivých ročných obdobiach:

Jeseň

• Vychádzky do prírody spojené s rôznymi činnosťami, pozorovaním a experimentovaním, napr. je možné zbierať semená a  plody a  vhodným spôsobom ich spracovávať na hodinách výtvarnej výchovy a pracovného vyučovania.

• Vytváranie výstaviek prírodnín (výstava húb, plodov, listov). Vytváranie herbárov z listov stromov, odtlačky listov a  kôry stromov a  využívať ich aj na  rôznorodé výtvarné činnosti.

• Zber semien a  plodov na zimné prikrmovanie vtákov a  zveri, napr. gaštany, žalude, bukvice, šípky, jarabina, kukurica, semená tráv a pod. Zhotovovanie búdok a kŕmidiel na prikrmovanie živočíchov.

Zima

• Doplňovanie potravy do kŕmidiel, doplňovanie krmelcov nazbieranými plodmi a semenami.

• Sledovanie pobytových znamení živočíchov (brlohy, nory, zhadzovanie parohov, zvyšky potravy, chodníky, stopy zvierat, ohryzy stromov a pod.).

• Poznávať vlastnosti snehu pri stavbe snehuliaka a pod., pozorovanie ľadu na vode a jeho vlastností (pláva na vode).

• Zdobenie vianočných stromčekov a zhotovovanie vianočných darčekov pre spolužiakov a svojich najbližších.

Jar

• Pestovateľské práce na školskom pozemku, výsadba rastlín do debničiek a kvetináčov.

• Farbenie kraslíc, pletenie korbáča, výroba píšťaliek a i.

• Vychádzka do poľnohospodárskych zariadení, pozorovanie mláďat domácich zvierat.

• Pozorovanie života v prírode, zaznamenanie prvého výskytu včiel, príletu vtákov, výskytu živočíchov, ktoré boli v zime ukryté a pod.

Leto

• Zber lúčnych bylín a listov stromov do herbára.

• Vychádzka k rybníku, pozorovanie vodného vtáctva, rýb a hmyzu.