10 BIODIVERZITA, VÝSKYT DRUHOV
A ICH VYMIERANIE JE VÝSLEDKOM EVOLÚCIE

Úloha 2

Pracovný list Workshop

Pomôcky:

  • kalendár, internet

Postup:

Učiteľ vysvetlí úlohu: „Vyhľadaj v kalendári alebo na internete dobu astronomických začiatkov ročných období. Do tabuľky správne priraď zistené dátumy k uvedeným označeniam.“, skontroluje potrebné pomôcky (kalendár) alebo zaistí počítačovú učebňu.

Úlohu je možné spracovať samostatne, práca/individualizovaná výučba s následnou spoločnou kontrolou. Alebo je možné zadať na domácu úlohu s následnou kontrolou v škole.

Zistené dátumy začiatkov ročných období Správne označenie začiatku
20. – 21. marca Jarná rovnodennosť
21. – 22. júna Letný slnovrat
21. – 23. septembra Jesenná rovnodennosť
21. – 23. decembra Zimný slnovrat

Úlohu je možné pri kontrole doplniť o riadený rozhovor s otázkami: Ako rozumiete astronomickému začiatku ročných období? Aký je rozdiel oproti meteorologickému začiatku? atď. Nadaní žiaci doplnia tabuľku údajmi dĺžky dňa a noci v jednotlivých ročných obdobiach. Úlohu je možné zjednodušiť tak, že pracujú vo dvojiciach alebo vyhľadajú len začiatky 2 ročných období.