Úloha 1

V pracovnom zadaní 9 žiaci prehlbujú a rozširujú vedomosti o rôznych formách energie a koncepte jej premeny (napr. pracovné zadania v Úlohách 5 – 7).

Pracovný list

Pomôcky pre dvojicu/skupinu:

dva balóny, šnúra, PET fľaša (príp. sklenená fľaša), piesok, drevené špajdle, korková
zátka (prípadne štipec na bielizeň)

Postup:

Aktivitu možno začať tým, že učiteľ sa spýta žiakov, či si myslia, že vzduch má nejakú hmotnosť. O téme so žiakmi diskutuje, pričom zisťuje ich predstavy o vzduchu. Úlohou žiakov bude navrhnúť, ako by mohli zistiť a odmerať, či vzduch má nejakú hmotnosť. Ak by žiaci nenavrhli žiaden postup, učiteľ sa ich spýta, ako by zistili, či je nafúknutý balón ťažší ako vyfúknutý. Žiakom nechá čas na premyslenie postupu, prípadne aj na vytvorenie jednoduchého nákresu. Následne s nimi prediskutuje ich návrhy, ktoré spolu (podľa možností) zrealizujú.

V prípade, ak by žiaci nič nenavrhli, učiteľ im predloží obrázok v pracovnom liste 1, na ktorom sú znázornené rovnoramenné váhy. Na oboch ramenách je priviazaný (rovnako dlhou šnúrou) balón, pričom je jeden nafúknutý a druhý vyfúknutý. Na výrobu váh môžu použiť 1,5 – 2 l PET fľašu, ktorú kvôli lepšej stabilite môžu naplniť, napr. pieskom (prípadne sklenenú fľašu). Ďalej budú potrebovať drevené špajdle, korkovú zátku, príp. štipec na bielizeň, šnúrky. Pomocou materiálu vytvoria rovnoramenné váhy (pozri obrázok). Namiesto štipca na bielizeň môžu použiť korkovú zátku, do ktorej navŕtajú špajdle (odporúčame zátky pripraviť pred aktivitou).

Obrázok 56: Rovnoramenné váhy

Úlohou žiakov bude popremýšľať, či majú balóny rozdielnu alebo rovnakú hmotnosť. Svoje predpoklady zapíšu do pracovného listu, pričom učiteľ žiada od nich odôvodnenie. Následne svoje predpoklady overia tak, že skonštruujú jednoduché rovnoramenné váhy (napr. pomocou PET fľaše a špajdle). Po zrealizovaní overenia výsledky zapíšu a zistenia porovnajú s  predpokladmi. Na konci aktivity vytvoria záver, pričom by sa mali opierať o  získané údaje. Žiaci danou aktivitou zistia, že vzduch je hmota a  má svoju hmotnosť. Čím viac bude balón nafúkaný, tým ťažší bude.