1 VŠETKA HMOTA VO VESMÍRE JE TVORENÁ VEĽMI MALÝMI ČASTICAMI

1. TEORETICKÁ ČASŤ KAPITOLY

1.1 Charakteristika rozvíjanej prírodovednej predstavy

Podľa koncepcie rozvoja veľkých vedeckých predstáv táto veľká predstava konkrétne pokrýva nasledujúce chápanie týchto prírodných fenoménov: Atómy sú stavebnou jednotkou všetkej hmoty, živej aj neživej. Správanie sa a usporiadanie atómov vysvetľuje vlastnosti rôznych materiálov. V chemických reakciách sa atómy preskupujú, aby vytvorili novú hmotu alebo materiál. Každý atóm má jadro, ktoré je zložené z neutrónov a protónov okolo ktorých sú elektróny. Opačné elektrické polia protónov a elektrónov sa navzájom priťahujú, držia atómy pohromade a sú zodpovedné za vytváranie niektorých zlúčenín. (Harlen, 2015)

1.2 Navrhovaná úroveň rozvoja veľkej idei na 1. stupni základnej školy

Veľké vedecké predstavy na primárnom stupni vzdelávania sa intenzívne rozvíjajú. Aby sme podporili ďalší rozvoj tejto konkrétnej veľkej predstavy, žiaci by mali disponovať s nasledujúcou úrovňou poznatkov: keď niektoré materiály kombinujeme (miešame), vytvárajú nový materiál (alebo materiály) s vlastnosťami, ktoré sa odlišujú od vlastností pôvodných materiálov. Iné materiály sa miešajú bez permanentných zmien a dajú sa spätne oddeliť. Pri izbovej teplote sú niektoré materiály v pevnom, iné v kvapalnom a iné v plynnom skupenstve. Skupenský stav mnohých materiálov je možné meniť zahrievaním alebo ochladzovaním. Množstvo materiálu sa pri topení pevných látok a vyparovaní kvapalín nemení. (Harlen, 2015)