Úloha 1: Určenie svetových strán v teréne

Pracovný list

Pomôcky:

drievko (asi 1 m dlhé), 2 kamienky, Slnko

Postup:

Cieľom aktivity je oboznámiť sa s  možnosťami určovania svetových strán v teréne, bez buzoly alebo kompasu.

Popis – jednotlivé časti výučby prvej hodiny

Náplň práce Čas

Potrebné
vybavenie
a pomôcky

Činnosť učiteľa Činnosť žiakov

Úvod
do témy –
motivácia

Čo sú svetové
strany.
10 minút

blok na
zaznamenanie
poznatkov,
ceruzka

Popisuje dôležitosť
určovania
svetových strán
v teréne. Riadi
a hodnotí činnosť
žiakov.

Formou
skupinovej práce
odhadujú smery
k jednotlivým
svetovým
stranám.

Predlaboratórna
príprava

Rozdelenie
žiakov do
skupín,
motivácia,
naformulovanie
cieľa,
hodnotenie,
pracovný list.

10 min
alebo podľa
vzdialenosti
k miestu
určovania
svetových
strán

blok na
zaznamenanie
poznatkov,
ceruzka

Rozdelenie
žiakov do skupín,
motivácia,
formuluje cieľ,
oboznámenie
žiakov
s hodnotením,
rozdá pracovné
listy, kontroluje
žiakov pri práci,
zabezpečuje
presun.

Presun na miesto
terénu, vypĺňajú
pracovný list
s úlohami,
spolupracujú
v skupine, dávajú
otázky učiteľovi.

Praktická
(bádateľská)
činnosť

Nájdenie
smerov
k svetovým
stranám.

20 minút

blok na
zaznamenanie
poznatkov,
ceruzka

Venuje sa žiakom. Zisťujú smery
k svetovým
stranám.

Vyhodnotenie
výučby

Zhrnutie,
výhody
a nevýhody
určovania
svetových strán,
prezentácia.

5 minút žiadne

Riadený rozhovor
so žiakmi.

Nevýhody
určovania
svetových strán
bez pomôcok.

  1. Stručná informácia o svetových stranách (10 minút); pomôcky: blok, ceruzka. Učiteľ informuje žiakov o svetových stranách.

  2. Presun na miesto, kde sa budú určovať svetové strany (10 minút); pomôcky: drievko (1 m), 2 kamienky.
    Žiaci na mieste odhadnú, kde budú smery k jednotlivým svetovým stranám.

  3. Nájdenie smerov k svetovým stranám (20 minút).
    Na rovnom a  čistom kúsku zeme zabodnú žiaci v  skupinách zvislo rovnou tyč dlhú jeden meter. Všimnú si, kam dopadá jej tieň a  vrchol tieňa označia kamienkom alebo drievkom. Počkajú najmenej 15 minút a označia polohu nového tieňa. Body spoja a dostanú smer východ – západ, pričom prvé označenie je smerom na západ. Smer severojužný je kolmý na túto spojnicu. Táto metóda funguje kdekoľvek počas dňa, pokiaľ svieti slnko.

  4. Rozhovor so žiakmi o ťažkostiach určovania svetových strán bez prístrojov (5 minút). keď je tieň polosu na stupnici na značke 10 hodín, je 22.00)