10 BIODIVERZITA, VÝSKYT DRUHOV
A ICH VYMIERANIE JE VÝSLEDKOM EVOLÚCIE

Ochrana prírody v SR

Ochrana prírody v Slovenskej republike je legislatívne riešená Zákonom o ochrane prírody a krajiny (zákon č. 543/2002 Zb.). Tento zákon upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a  obcí, ako aj práva a  povinnosti právnických osôb a  fyzických osôb pri ochrane prírody a krajiny s cieľom dlhodobo zabezpečiť zachovanie prírodnej rovnováhy a ochranu rozmanitosti podmienok a foriem života, prírodných hodnôt a krás a utvárať podmienky na trvalo udržateľné využívanie prírodných zdrojov a na poskytovanie ekosystémových služieb, berúc do úvahy hospodárske, sociálne a  kultúrne potreby, ako aj regionálne a miestne pomery.

V  súčasnosti je na území Slovenskej republiky vyhlásených 9 národných parkov a  14 chránených krajinných oblastí. Najstarším národným parkom na Slovensku je Tatranský národný park (TANAP), vyhlásený v  roku 1949 a  najmladšími sú Národný park Slovenský kras a Národný park Veľká Fatra, vyhlásené v roku 2002.Najstaršou chránenou krajinnou oblasťou je Chránená krajinná oblasť Horná Orava, vyhlásená v roku 1949 a naopak najmladšou je Chránená krajinná oblasť Dunajské luhy, vyhlásená v roku 1998.