Úloha 1: Fázy Mesiaca

Pracovný list

Pomôcky:

pracovný list, ceruzka, pomaranč (model Mesiaca), kalendár, zdroj svetla

Postup:

Cieľom aktivity je oboznámiť sa s fázami Mesiaca.

Popis – jednotlivé časti výučby prvej hodiny

Náplň práce Čas

Potrebné
vybavenie
a pomôcky

Činnosť učiteľa Činnosť žiakov

Úvod
do témy –
motivácia

Oboznámenie
sa s fázami
Mesiaca.

5 minút

pracovný list,
ceruzka

Učiteľ oznamuje
žiakom, ako budú
postupovať pri
plnení úloh.

Žiaci sa rozdelia
do dvojíc, čítajú
pracovný list,
kladú prípadné
otázky.

Predlaboratórna
príprava

Rozdelenie
žiakov
do skupín,
motivácia,
naformulovanie
cieľa,
hodnotenie,
pracovný list.

5 minút

pracovný
list, ceruzka,
pomaranč
(model Mesiaca),
kalendár,
zdroj svetla

Rozdelenie
žiakov do skupín,
motivácia,
formuluje cieľ,
oboznámi žiakov
s hodnotením,
rozdá pracovné
listy, kontroluje
žiakov pri práci.

Praktická
(bádateľská)
činnosť

Riešenie úloh
z pracovného
listu.

30 minút

Učiteľ kontroluje
žiakov pri práci.
Vypĺňajú
pracovný list.

Vyhodnotenie
výučby

Porovnávanie
testovacích
metód
jednotlivých
skupín –
diskusia žiakov
s učiteľom.

5 minút

Učiteľ hodnotí
prácu žiakov
v skupinách.

Žiaci sa
sebahodnotia
a hodnotia sa
i navzájom.