10 BIODIVERZITA, VÝSKYT DRUHOV
A ICH VYMIERANIE JE VÝSLEDKOM EVOLÚCIE

Úloha 3

Pracovný list Workshop

Pomôcky:

  • kalendár, internet

Postup:

„K jednotlivým ročným obdobiam napíšte dôležité sviatky a významné dni pre vybraný štát. Môžete taktiež doplniť o tradičné zvyky (v rodine, obci, kraji a pod.).“ Učiteľ vysvetlí postup, názorne predvedie príklad (leto – Cyril a Metod, písmo). Spoločná kontrola úlohy. Hodnotenie slovné, napr. podľa kritérií: správnosť zaradenia aspoň dvoch významných dní, sviatkov a zvykov.

Problémová metóda/práca v dvojiciach s následnou spoločnou kontrolou a diskusiou v pléne. Alebo je možné časť úlohy zadať na domácu úlohu.

Jar 1.máj – Sviatok práce
Leto 5. júl – Sviatok sv. Cyrila a Metoda
Jeseň 1. september – Deň ústavy Slovenskej republiky
Zima 17. november – Deň boja za slobodu a demokraciu

Úlohu je možné pri kontrole doplniť o skupinovú diskusiu: Ktorý mesiac majú žiaci obľúbený a prečo? V ktorom mesiaci rastú určité rastliny (výber závisí od učiteľa), aké je počasie a pod.?

Nadaní žiaci na internete vyhľadajú doplňujúce informácie (zaujímavosti) pre vybrané sviatky a významné dni. Žiaci s poruchami si zvolia obľúbený sviatok a uvedú, ako ho prežívajú (prípadne vo svojej rodine).