10 BIODIVERZITA, VÝSKYT DRUHOV
A ICH VYMIERANIE JE VÝSLEDKOM EVOLÚCIE

Úloha 2: Cesta potravy

Pracovný list Workshop

Pomôcky:

pracovný list

Postup

Úlohy tejto aktivity pracujú s učivom o stavbe tráviacej sústavy a pomáhajú žiakom vytvoriť si predstavu o tom, ako trávime potravu. Zdôraznený je tu význam jogurtov a vlákniny ako zložiek potravy, ktoré zlepšujú trávenie a pomáhajú tak predchádzať ochoreniam tráviacej sústavy. Na riešenie úloh v pracovnom liste by mal učiteľ žiakov pripraviť tak, že ich oboznámi so základnými časťami tráviacej sústavy a priebehom trávenia potravy.

Úloha A:

V tejto úlohe vyfarbia žiaci na obrázku orgány, ktorými prechádza potrava počas trávenia.

Úloha B:

V tejto úlohe žiakom vysvetlíme, že potrava sa počas trávenia delí (štiepi) na stále menšie a menšie čiastočky, ktoré sa z tenkého čreva vstrebávajú do krvi, ktorá ich potom roznáša po tele. Poradie jednotlivých krokov (orgánov) môžu žiaci očíslovať alebo spojiť ako hada.

Úloha C:

Táto úloha je venovaná jogurtom a ich postaveniu v zdravej výžive. Žiaci tu vyberajú pravdivé tvrdenia o jogurtoch. Môžu ich podčiarknuť alebo zvýrazniť farbičkou či fixkou.

Úloha D:

Podobne, ako predchádzajúca úloha, je táto úloha venovaná zložke potravy, ktorá pomáha dobre tráviť, udržiavať v čreve priaznivé prostredie a predchádzať mnohým ochoreniam (napr. rakovine hrubého čreva). Touto zložkou je vláknina.