10 BIODIVERZITA, VÝSKYT DRUHOV
A ICH VYMIERANIE JE VÝSLEDKOM EVOLÚCIE

Úloha 8

Pracovný list Workshop

Pomôcky:

  • pero, papier, farebné ceruzky

Postup:

Učiteľ rozdelí žiakov do malých skupín (alebo dvojíc) podľa kritérií potrebných pre úspech úlohy (podľa schopností žiakov). Úlohou žiakov je navrhnúť pozvánku na besedu s meteorológom na tému „Zmeny počasia v jednotlivých ročných obdobiach“. Vysvetlí náležitosti pozvánky a uvedie príklady otázok do rozhovoru. Zadá počet otázok podľa schopností žiakov (napr.: nadaní žiaci 5 otázok, žiaci so ŠVVP 1 – 2 otázky). Spoločná kontrola úlohy. Hodnotenie slovným hodnotením (originalita a výtvarné stvárnenie, jazyková správnosť, náležitosti pozvánky, otázky do rozhovoru smerom k téme).

Odporučená výučbová metóda/organizačná forma: Praktická metóda/skupinová práca. Ďalej riešenie problémov/práca v dvojiciach.

Riešenie – príklad:

Náležitosti pozvánky: oslovenie, usporiadateľská organizácia (škola, trieda), názov akcie a témy, kedy a kde, miesto či miestnosť, program, ďalšie informácie podľa zváženia učiteľa.

Príklad otázok k rozhovoru: Podľa výsledkov žiakov alebo je možné doplniť o nasledujúce otázky: Ako sa Vám páči práca meteorológa? Čo všetko sa sleduje na počasí? Ako je to s predpoveďou počasia? Aké prístroje používate na zistenie počasia?

Učiteľ môže usporiadať exkurziu do meteorologického ústavu alebo stanice. Alebo odporučiť žiakom sledovanie správ o počasí a záznam javov podľa ročného obdobia.

Nadaní žiaci môžu pozvánku graficky stvárniť na počítači. Môžu spoločne s učiteľom naplánovať exkurziu. Žiaci so ŠVVP sú zapojení do skupín s nadanými žiakmi. Môžu mať už od učiteľa (alebo nadaných žiakov) predpripravené náležitosti pozvánky a len doplnia príslušné údaje.