10 BIODIVERZITA, VÝSKYT DRUHOV
A ICH VYMIERANIE JE VÝSLEDKOM EVOLÚCIE

Úloha 1

Pracovný list Workshop

Pomôcky:

  • pracovný list

Postup:

Učiteľ zadá žiakom úlohu zakrúžkovať v pracovnom liste mesiace podľa ročných období, vysvetlí postup, názorne predvedie príklad (zima – január – zakrúžkuje modrou).

Spoločne kontrolujú úlohy. Hodnotenie spätnou väzbou.

Žiaci pracujú samostatne/individualizovaná výučba s následnou spoločnou kontrolou.

Riešenie:

Jar: marec, apríl, máj
Leto: jún, júl, august
Jeseň: september, október, november
Zima: december, január, február

Úlohu je možné pri kontrole doplniť o skupinovú diskusiu – Ktorý mesiac majú žiaci obľúbený a prečo? V ktorom mesiaci rastú určité rastliny (výber závisí od učiteľa), aké je počasie a pod.?

Nadaní žiaci nielen krúžkujú mesiace, ale uvádzajú napr.: čo je pre mesiac typické, aké sviatky, oslavy, zvyky, počasie. Alebo im učiteľ písomne pripraví otázky, na ktoré hľadajú odpoveď (napr.: V ktorom mesiaci majú rodičia, súrodenci, príbuzní meniny, alebo koľko má jednotlivý mesiac dní, koľko je z toho pracovných dní? atď.).

Úlohu je možné pre žiakov so ŠVVP zjednodušiť tak, že žiaci pracujú vo dvojiciach alebo zakrúžkujú len 1 – 2 ročné obdobia podľa vlastného výberu.