Rozvoj predstavy o jednoduchých strojoch

Pohyb a zmena pohybu telies sa využívajú v jednoduchých strojoch. Nasledujúce aktivity sú zamerané na skúmanie vybraných jednoduchých strojov, na ktorých je možné pozorovať zmenu pohybu pôsobením rôzne veľkých síl. Žiaci si preskúmajú najmä naklonenú rovinu, páku a kladku. Všetky uvedené stroje sa používajú na uľahčenie práce, t. j. ak sú určitým spôsobom používané, dokážu znižovať vynaloženú námahu na zmenu rýchlosti a/alebo smeru pohybu predmetov. Myšlienkou uľahčenia vynakladanej námahy je vhodné rozvoj tejto parciálnej predstavy začať.