10 BIODIVERZITA, VÝSKYT DRUHOV
A ICH VYMIERANIE JE VÝSLEDKOM EVOLÚCIE

Potrava ako raketové palivo živočíchov vrátane človeka

Živočíchy vrátane človeka sú eukaryotické heterotrofné organizmy, pre ktoré sú zdrojom energie a stavebných látok organické zlúčeniny, ktoré vyrobili fotoautotrofné organizmy(predovšetkým rastliny, ale aj sinice či riasy). Základným zdrojom energie na Zemi je teda Slnko a heterotrofné organizmy ju získavajú sprostredkovane cez organizmy autotrofné.

Získavanie energie prostredníctvom trávenia

Heterotrofné organizmy teda získavajú energiu a stavebné látky trávením potravy.Živia sa biomasou, ktorú vytvorili (vyprodukovali) fotoautotrofné organizmy (sinice, riasy, rastliny), čoby producenti. Heterotrofné organizmy z tohto uhla pohľadu nazývame konzumenty, pretože konzumujú to, čo vytvorili producenti. Konzumenty potom delíme na bylinožravce (herbivori), mäsožravce (karnivori) a všežravce (omnivori). Bylinožravce sa živia výhradne rastlinnou stravou, mäsožravce mäsitou stravou a všežravce obidvoma.

Človek

Človeka môžeme zaradiť medzi všežravce, je pre neho prirodzené konzumovať rastlinnú aj živočíšnu stravu a rôzne produkty z nej. V tejto súvislosti je často diskutovaná otázka vegetariánstva či vegánstva ako alternatívnych výživových štýlov. Všeobecne je prijímaný názor, že živočíšne produkty obsahujú niektoré látky (aminokyseliny či vitamíny), ktoré sa nedajú úplne nahradiť rastlinnou formou. Preto je nevhodné a zdravotne riskantné viesť k vegetariánstvu deti od útleho veku, pretože u nich môžu nastať poruchy rastu a vývoja všeobecne.

Poruchy príjmu potravy

V súvislosti s výživou u detí sú v súčasnosti často diskutované poruchy príjmu potravy, ako sú obezita, mentálna anorexia, mentálna bulímia a ďalšie. Jednou z príčin býva nevhodné zaobchádzanie s jedlom v rodinách, kedy mu je prisudzovaný príliš veľký, alebo naopak nedostatočný význam. Oba extrémy môžu následne viesť k  tomu, že dieťa neje dostatočne pestro, je málo alebo sa prejedá. Aktuálnym problémom je taktiež stravovanie v školských jedálňach a bufetoch. Sem môžeme taktiež zaradiť problematiku zdravých desiat, ktoré si deti nosia z domu alebo kupujú v škole.

Všeobecne by strava detí mala byť čo najpestrejšia. Mala by obsahovať všetky skupiny živín – sacharidy, bielkoviny a tuky. Ako zdroj sacharidov je odporúčané celozrnné pečivo, zelenina a ovocie. Zdrojom bielkovín môžu byť syry, jogurty alebo kvalitná šunka či strukoviny. Zdrojom tukov môžu byť rastlinné aj živočíšne tuky. Deti obvykle nemajú problém s  cholesterolom, a  preto nie je problém natierať im pečivo na  desiatu maslom namiesto horšie stráviteľných stužených rastlinných tukov. Zdrojom vitamínov a minerálnych látok je ovocie a zelenina.