10 BIODIVERZITA, VÝSKYT DRUHOV
A ICH VYMIERANIE JE VÝSLEDKOM EVOLÚCIE

Úloha 5

Pracovný list Workshop

Pomôcky:

  • pero, papier

Postup:

Úlohou žiakov je napísať typické rastliny, zvieratá a činnosť ľudí pre obdobie, v ktorom sa žiaci narodili. Učiteľ vysvetlí postup na príklade vlastného narodenia (leto – 16. 6., zrenie jahôd, dospievanie mláďat, kúpanie v prírodných zdrojoch, dovolenka a pod.). Spoločná kontrola úlohy. Hodnotenie spätnou väzbou alebo slovným hodnotením.

Odporučená výučbová metóda/organizačná forma: Samostatná práca/individualizovaná výučba s následnou skupinovou diskusiou. Alebo je možné zadať na domácu úlohu s následnou kontrolou a diskusiou v škole.

Riešenie - príklad

Zima – 14. 12., imelo, blížiace sa Vianoce, kŕmenie zvierat alebo spánok zvierat atď.

Úlohu je možné doplniť o počasie, typické športy alebo porovnanie osláv narodenín v rodinách, vo svojej krajine s inými multikultúrnymi tradíciami.

Nadaní žiaci zistia u svojich rodičov, prarodičov a ďalších príbuzných, v ktorom ročnom období sa narodili a ako slávili narodeniny ich predkovia.

Žiaci so ŠVVP nakreslia, čo majú radi (zo znakov) v ročnom období, v ktorom sa narodili.