10 BIODIVERZITA, VÝSKYT DRUHOV
A ICH VYMIERANIE JE VÝSLEDKOM EVOLÚCIE

Úloha 3: Papierové mesto

Pracovný list Workshop


Úlohou žiakov je využiť papierové odpadové materiály na tvorbu mesta (okolia školy).

Pomôcky:

  • papierové škatule, škatuľky, papierové roličky, disperzné lepidlo, lepiaca páska, farebné papiere, temperové farby, A4 alebo A3 papier, kartón

Postup:

Vyučujúci vyberie oblasť mesta, ktorú budú žiaci vytvárať. Vytlačí časti mapy z mapových portálov. Vhodné je zaradiť okolie školy, pretože je pre žiakov najznámejšie. Deti si rozdelíme do skupín, a to podľa toho, ako sme zvyknutí pracovať. Každej skupine pridelíme určitý počet domov či ulicu, sektor (podľa zástavby).

Do triedy môžeme priniesť vytlačenú mapu mesta či inú mapu, kde je hľadanie ulice riešené hľadaním v sektoroch (A5, C3). Ukážeme žiakom, ako v týchto mapách hľadať.

Následne žiaci začnú tvoriť blok budov, ktoré mali spracovať. Základom pre nich bude A3 či A4 papier, kartón, na ktorý nakreslia podklad. Cesty, chodníky, zeleň. Na vymedzené miesta potom umiestnia svoje budovy. Budovy sú samostatné a budú sa na podklad len ukladať, nebude to zlepené. Každá časť bude označená. Na kraji máp taktiež vyznačíme svetové strany

Žiaci teda najskôr vytvoria 2D mapu a odpadovými materiálmi vytvoria priestorovú mapu ich okolia. Na fotografii sú rozpracované domy a naznačená krajina. Domy sú pred dokončením a cesty je potrebné upraviť na viacej pruhov, aby zodpovedala mierka. Blok C3 tak bude nadväzovať na ďalší.

Obrázok 130: Ukážka tvorby papierového mesta – príklad

Po dokončení môžeme s deťmi diskutovať, ako sa im táto časť mesta páči a čo by zmenili.

Otázka 1: Čo je na tejto oblasti pozitívne vzhľadom na životné prostredie?
Otázka 2: Aké sú problémy tejto oblasti?
Otázka 3: Aké zmeny by ste navrhli na zlepšenie životného prostredia v tejto oblasti?

Zmeny môžu vymodelovať alebo dokresliť. Podstatné je spomenúť, že pracujeme skoro s 90 % recyklovaným materiálom, a to tým, že využívame použité obalové materiály. Zvyšnú časť tvoria farebné papiere. Po skončení môže byť model vystavený.

Pri modeli dodržujeme, že sú všetky prvky z papiera a sú pripevnené pomocou lepidla. Využitie jedného druhu materiálu nám umožní ľahké vytriedenie pri likvidácii modelu.