ORGANIZMY SÚ ZÁVISLÉ NA PRÍJME ENERGIE A LÁTOK, O KTORÉ SÚPERIA S INÝMI ORGANIZMAMI

1.1 Charakteristika rozvíjanej prírodovednej predstavy

Potrava poskytuje nevyhnutné látky a energiu pre organizmy potrebné na vykonávanie základných životných funkcií a rast. Zelené rastliny a niektoré baktérie sú schopné využívať energiu zo Slnka prostredníctvom fotosyntézy na vytvorenie komplexných molekúl, z ktorých žijú. Živočíchy získavajú energiu výlučne z  chemických väzieb prijatých potravou tým, že rozkladajú zložité organické látky. V konečnom dôsledku sú závislé od zelených rastlín ako zdroja energie. V  každom ekosystéme medzi sebou súperia o  zdroje energie a látky rôzne druhy organizmov, ktoré ich potrebujú pre svoj život a rozmnožovanie.

1.2 Navrhovaný rozvoj veľkej idei na 1. stupni základnej školy

Rozvoj tejto predstavy Harlenová (2015) ukotvuje už v predprimárnom vzdelávaní. V období predškolského veku (5 – 7 rokov) by mali mať deti rozvinutú predstavu o tom, že všetky živé organizmy potrebujú pre svoj život prísun látok. Pre zachovanie života potrebujú určitý zdroj energie (čo zabezpečuje potrava), vzduch, vodu a určité teplotné podmienky prostredia, v ktorom žijú.

V období mladšieho školského veku (7 – 11 rokov) by mali mať žiaci vytvorenú predstavu o tom, že rastliny, ktoré obsahujú chlorofyl využívajú slnečné svetlo na výrobu látok, ktoré potrebujú pre svoj život. Nadbytočnú energiu môžu uskladniť a v prípade potreby využiť.

Rovnako aj živočíchy potrebujú pre svoj život energiu, ktorú získavajú buď priamo konzumáciou rastlín (bylinožravce), alebo iných živočíchov (mäsožravce). V konečnom dôsledku sú aj mäsožravce závislé od rastlín, pretože sa živia živočíchmi, ktoré konzumujú rastliny alebo iné živočíchy.

Vzťah, respektíve závislosť živočíchov (ale aj človeka) na rastlinách sa prejavuje aj v spôsobe ich života. Niektoré živočíchy si napr. vytvárajú príbytok z rastlín (hniezda vtákov, príbytky niektorých hlodavcov atď.). Rovnako aj človek využíva rastliny okrem potravy na výrobu príbytkov (nábytok, domy), ale aj oblečenia či paliva. Tento vzťah, rastliny – živočíchy, možno však považovať za recipročný. Tak, ako rastliny poskytujú pre živočíchy zdroj energie či úkryt, živočíchy pomáhajú rastlinám, napr. pri reprodukcii (opaľovanie kvetov hmyzom, rozširovanie semien a pod.) (Harlen, ed., 2015).