10 BIODIVERZITA, VÝSKYT DRUHOV
A ICH VYMIERANIE JE VÝSLEDKOM EVOLÚCIE

Úloha 3

Pracovný list Workshop

Pomôcky:

pracovný list

Postup

Pri tretej úlohe je cieľom, aby si žiaci uvedomili, že podľa klimatického záznamu z geologickej minulosti možno rekonštruovať pozíciu kontinentov v dávnej minulosti, lebo klimatická zonálnosť je viac-menej stála. Návodom môže byť prítomnosť pevninských ľadovcov a tropických korálových útesov. Učiteľ by mal vysvetliť, že šírka podnebných pásov sa menila.