Úloha 1: Rodinné fotografie

Pracovný list Workshop

Pomôcky:

  • fotografie

Postup:

Žiaci by mali dopredu dostať za domácu úlohu priniesť fotografie príbuzných. Podľa toho, aké fotografie majú deti k  dispozícii, môžu priniesť akékoľvek: fotografie rodičov, súrodencov, (pra)starých rodičov, ujov a tiet, bratrancov a sesterníc. Zvoľte také fotografie, na ktorých ľudí jednoznačne rozoznáte. Porozkladajte všetky fotografie pred triedu a pomiešajte ich. Dokážete určiť, ktoré fotografie patria ktorému žiakovi? Je niečo, čo ste si všimli? Rozhovor sa stane zaujímavý vtedy, keď niektorí prinesú fotografie nevlastných rodičov či nevlastných súrodencov. Nájdu sa aj tu podobnosti? Na druhej strane nemôžeme očakávať celkom jednoznačné výsledky.

Žiaci si môžu svoje pozorovania zaznamenávať a diskutovať o nich v menších skupinách, alebo môže na úlohe pracovať celá trieda spoločne. Ak žiaci prinesú fotografie v digitálnej podobe, môžeme ich premietať na stenu a deti spoločne hádajú, komu fotografia patrí..

Cieľom úlohy je znázorniť dedičnosť vlastností tak, aby sa na výklade zúčastnili aj deti, ukázať podobnosť vlastností a súvislosť medzi podobnosťou a pôvodom.