10 BIODIVERZITA, VÝSKYT DRUHOV
A ICH VYMIERANIE JE VÝSLEDKOM EVOLÚCIE

Úloha 9

Pracovný list Workshop

Pomôcky:

  • kalendár prírody

Postup:

Učiteľ vysvetlí zadanie (Vyplň kalendár prírody podľa vzoru. Vyber si jeden týždeň na jar, v lete, na jeseň a v zime. Sleduj a zapisuj tieto znaky: teplotu, zrážky a dĺžku dňa a noci.), spôsob vyplnenia kalendára a upozorní na to, že týždne je nutné vybrať buď na začiatku ročného obdobia, alebo na jeho konci, aby bolo možné porovnávať teplotu, typ zrážok, dĺžku dňa a noci. Vzhľadom na to, že ide o dlhodobú úlohu, nevyhnutná priebežná kontrola a motivácia žiakov!!! Po splnení úlohy nasleduje spoločná výmena zistených údajov a kontrola, slovné hodnotenie úlohy.

Odporučená výučbová metóda/organizačná forma: Bádateľská metóda – pozorovanie, práca s kalendárom prírody, samostatná práca/individualizovaná forma.

Kalendáre prírody sú vystavené v škole a je možné ich využiť pri besede s meteorológom (Tu je potrebné všetky činnosti časovo naplánovať, tzn. najskôr kalendár, potom beseda).

Nadaní žiaci môžu vytvoriť kalendár prírody na počítači a zaznamenávať aj ďalšie javy z vybraného ročného obdobia podľa vlastného uváženia (alebo po konzultácii s učiteľom). Žiaci so ŠVVP môžu sledovať len jeden jav.