NAŠA SLNEČNÁ SÚSTAVA JE VEĽMI MALOU ČASŤOU JEDNEJ Z MILIÁRD GALAXIÍ VO VESMÍRE

1.1 Charakteristika rozvíjanej prírodovednej predstavy

Podľa konceptu Harlenovej rozvoja veľkých vedeckých predstáv táto idea pokrýva nasledujúce chápanie určitého prírodného fenoménu: „Slnko a osem planét a ďalšie menšie objekty, ktoré okolo neho obiehajú tvoria slnečnú sústavu. Striedanie dňa a noci a ročných období je vysvetlené sklonom a rotáciou Zeme pri tom, ako sa pohybuje okolo Slnka. Slnečná sústava je súčasťou galaxie hviezd, plynu a prachu, jednej z miliárd galaxií, ktoré sa nachádzajú vo vesmíre, enormne od seba vzdialené. Mnoho hviezd má planéty.“ (Harlen, 2015)

Táto kapitola má za úlohu vytvoriť správnu predstavu o rozmeroch telies slnečnej sústavy a o vzdialenostiach medzi nimi. Zdôrazniť rozdiely medzi planétami a hviezdami (Slnkom). Predstaviť kométy ako špecifický druh vesmírneho telesa s veľmi výstrednou trajektóriou.

1.2 Navrhovaná úroveň rozvoja veľkej idei na 1. stupni základnej školy

Vo veku detí 7 – 11 rokov je možné očakávať, že deti disponujú rozvinutejšou predstavou o vesmíre a slnečnej sústave. Vedia, že Zem sa točí okolo Slnka, Zem obehne okolo Slnka za približne jeden rok. Mesiac sa točí okolo Zeme, pričom jedna otočka trvá približne štyri týždne. Slnko sa nachádza v strede Slnečnej sústavy a je jedinými objektom Slnečnej sústavy, ktorý je zdrojom viditeľného svetla. Mesiac odráža svetlo zo Slnka, na Zemi vidíme vždy len jeho Slnkom osvetlenú časť, ktorá sa mení, pretože Mesiac sa pohybuje okolo Zeme. Zem rotuje okolo vlastnej osi, ktorá prechádza severným a južným pólom Zeme a tento rotačný pohyb spôsobuje zdanlivý pohyb Slnka, Mesiaca a hviezd po oblohe (akoby sa točili okolo Zeme). Rotácia Zeme okolo vlastnej osi spôsobuje striedanie dňa a noci na povrchu Zeme podľa toho, ktorá časť je v akom čase otočená k Slnku alebo od Slnka odvrátená.

V predmete Prvouka sa nenachádzajú relevantné vzdelávacie štandardy spejúce k rozvoju tejto vedeckej predstavy. V predmete prírodoveda ide o najmä o nasledovné výkonové štandardy (9 – 10 roční žiaci). Podľa štandardu žiak na konci 4. ročníka vie/dokáže:

že Zem je planéta, ktorá obieha okolo hviezdy nazývanej Slnko;

že Zem má približne guľovitý tvar a okolo Zeme obieha jej družica – Mesiac;že Zem sa okrem pohybu okolo Slnka otáča aj okolo vlastnej osi;

že Zem sa okolo vlastnej osi otočí za jeden deň (24 hodín) a obehne okolo Slnka za jeden rok (365 dní);

demonštrovať na modeli Zeme rotáciu planéty okolo vlastnej osi a zároveň rotáciu okolo Slnka;

že Mesiac nesvieti, ale odráža svetlo dopadajúce naň zo Slnka;

vymenovať v poradí planéty Slnečnej sústavy: Merkúr, Venuša, Zem, Mars, Jupiter, Saturn, Urán, Neptún;

že planéty spolu tvoria Slnečnú sústavu;

charakterizovať súhvezdie ako viditeľné usporiadanie hviezd do rozpoznateľného obrazca;

rozpoznať hlavné súhvezdie zimnej oblohy – Orion a hlavné súhvezdie letnej oblohy – Veľký voz;

graficky znázorniť usporiadanie Slnečnej sústavy;

že vo vesmíre nie je vzduch;

vysvetliť, akými spôsobmi človek skúma vesmír (iŠVP pre 1. stupeň ZŠ, Prírodoveda, 2016).