Klimatický systém Zeme

Klíma sa vyznačuje istou časovou a  priestorovou stálosťou. Jej stabilita je daná prostredím, v ktorom sa utvárala. Toto prostredie označujeme ako klimatický systém (Pretel, 2012). Klimatický systém predstavuje interaktívny systém, ktorý tvorí 5 hlavných komponentov: atmosféra, hydrosféra (voda na Zemi), kryosféra (ľad a sneh na Zemi), litosféra (horné vrstvy zemskej kôry), biosféra (živé organizmy) a noosféra (aktivita človeka), ktoré vzájomne na seba pôsobia (Lapin, 2004). Zároveň sú ovplyvňované mnohými vonkajšími mechanizmami. Jeden z najdôležitejších vplyvov zohráva Slnko.

Obrázok 40: Schéma základnej časti klimatického systému Zeme

(zdroj: LeTreutet al. (2007) In SHMU)