Hydrosféra

Hydrosféra je zložka pozostávajúca zo všetkej vody na planéte, ktorá sa môže skladovať v oceánoch, riekach, potokoch, podzemných vodách alebo vodných parách (okrem ľadovcov a snehu).Oceány, ktoré pokrývajú približne 70 % zemského povrchu, sú zásadné pre pohyb vody po celom svete. Okrem toho sa považuje za tepelný zásobník planéty, pretože voda má veľkú mernú tepelnú kapacitu(t. j. teplo, ktoré musíme látke dodať, aby sa jej teplota zvýšila o 1 °C). Jednoducho povedané, vodu je pomerne energeticky náročné ohriať. Zároveň je dobrým chladičom – odoberie veľa tepla bez toho, aby sa sama veľmi zohriala.

Cirkulácia vody v oceáne je súčasne jedným z prostriedkov presunu energie od rovníka k  pólom. Medzi atmosférou a  oceánom prebieha výmena plynov a  vyššie spomenutých aerosólových častíc (Pretel, 2012). Najviac vodnej pary v atmosfére pochádza práve z oceánov. Väčšina zrážok, ktoré spadnú, opäť skončí v oceáne. Asi dve tretiny sa vracajú do atmosféry prostredníctvom kolobehu vody.Oceány nielen pôsobia ako zdroj bohatého množstva vlhkosti pre atmosféru, ale aj ako zdroj tepla. Oceánska cirkulácia je poháňaná ohrievaním povrchových vôd v  tropických pásmach a  ochladzovaním v  polárnych oblastiach. Veľké prúdy, ako napríklad severný Golfský prúd, prepravujú množstvo tepla smerom k zemskému pólu, a tým prispievajú k rozvoju mnohých druhov poveternostných javov. Tiež otepľujú aj podnebie blízkych miest.

Voda významne mení aj vlastnosti pôdy– albedo (podiel odrazeného slnečného žiarenia od planetárneho povrchu; vysoké albedo majú napr. zasnežené plochy, nízke albedo majú napr. plochy pokryté vegetáciou), tepelnú vodivosť a rastlinný kryt (Lapin, 2004).