Úloha 2

Pracovný list

Pomôcky pre dvojicu/skupinu:

pracovné listy

Postup:

Ďalšia úloha sa zameriava na preskúmanie vplyvu oblačnosti na charakter počasia, resp. výskytu zrážok. Prostredníctvom pozorovania môžu žiaci zistiť, či prítomnosť každého oblaku je spojená automaticky s dažďom. Učiteľ na začiatku aktivity vedie so žiakmi diskusiu o charaktere počasia v závislosti od oblakov: Vyskytujú sa oblaky na oblohe len vtedy, keď prší? Môžu sa vyskytovať aj počas slnečného dňa? Ak áno, ako vyzerajú? Odlišujú sa od tých, ktoré prinášajú zrážky? Môžeme pomocou oblakov predpovedať dážď alebo búrku?

Pred realizovaním pozorovania žiaci vytvoria predpoklady o tom, či je možné podľa oblakov predpovedať počasie. Žiaci by mali zakresliť/zapísať predpoklady o tom, aké oblaky (a či vôbec) sa vyskytujú na oblohe pri rôznych typoch počasia. Overenie predpokladov je spojené s dlhším pozorovaním. Žiaci budú v priebehu niekoľkých dní (2 týždne až mesiac; môžu realizovať pozorovanie buď každý deň v  rovnakú hodinu, alebo napr. každý pondelok o 12.00 h v priebehu jedného mesiaca) zaznamenávať charakter počasia (rovnaké kategórie ako v Úlohe 2). Na základe dlhšieho pozorovania môžu žiaci pozorovať rôzny charakter počasia a výskyt oblakov počas neho. Okrem toho môžu zaznamenať aj teplotu vzduchu, rýchlosť a smer vetra.

Výsledky pozorovania zapíšu do tabuľky v  pracovnom liste. Potom sa vrátia k  svojim predpokladom a zapíšu svoje zistenia. V závere sa pokúsia spolu s učiteľom vytvoriť záver o tom, či je možné aj na základe výskytu rôznych druhov oblakov predpovedať vývoj počasia, v závislosti aj od merania rýchlosti a smeru vetra a teploty vzduchu.