Úloha 3a

Pracovný list

Pomôcky pre dvojicu/skupinu:

vyrobený smerovník a anemometer

Postup:

V tejto úlohe budú žiaci skúmať (pomocou vytvorených prístrojov na meranie vlastností vetra), či je smer vetra všade rovnaký a či sa mení počas dňa. Najskôr preskúmajú to, či smer vetra ovplyvňuje prostredie. Tzn., či bude podľa nich fúkať vietor rovnakým smerom vo všetkých častiach školského dvora (napr. na ihrisku, na školskom políčku, pri vchode do školy, pri stromoch na školskom pozemku a pod.) a či možno nájsť aj také miesto, kde fúkať nebude.

Žiaci by mali najskôr zistiť smer vetra a jeho rýchlosť, napr. pred vchodom do školy. Následne by mali vytvoriť predpoklady o tom, v ktorých miestach na školskom dvore bude podľa nich fúkať vietor rýchlejšie, kde pomalšie a kde nebude fúkať vôbec. Okrem toho môžu vytvoriť predpoklady o tom, či v každom z miest, ktoré sami navrhnú, bude fúkať rovnakým smerom ako pred vchodom do školy. Po zapísaní predpokladov ich spoločne s  učiteľom prediskutujú. Niektorí žiaci môžu predpokladať, že smer a  rýchlosť vetra sa meniť nebude a bezvetrie počas dňa, kedy fúka, sa nevyskytuje. V tomto prípade im učiteľ môže navrhnúť sám miesta, kde bude pravdepodobne fúkať vietor inou rýchlosťou, príp. iným smerom kvôli prekážkam.

Pri diskusii žiada učiteľ od žiakov odôvodnenie, na základe čoho si myslia, že vietor (ne) bude fúkať tým ktorým smerom či inou/rovnakou rýchlosťou. Následne svoje predpoklady overia pomocou vytvorených zariadení na miestach na školskom dvore (či v blízkom okolí školy), ktoré sami navrhli. Výsledky (smer aj rýchlosť vetra) zapíšu do tabuľky B. V  závere porovnajú zistenia so svojimi predpokladmi v  tabuľke A  a  pokúsia sa vytvoriť záver zo svojho skúmania.

Obmenou tejto aktivity môže byť skúmanie smeru a rýchlosti vetra v priebehu 1 týždňa na konkrétnom mieste a vždy v rovnakom čase. Napr. žiaci každý deň o 10.00 h zapíšu smer a rýchlosť vetra pred vchodom do budovy školy. Údaje každý deň zaznamenajú a na konci týždňa svoje výsledky zhodnotia. Podobné merania môžu robiť jedenkrát do mesiaca alebo každé ročné obdobie. Takýmto spôsobom môžu porovnávať rýchlosť vetra, smer vetra a ich zmenu v závislosti od ročného obdobia.

V závere im učiteľ môže dať otázky o zisťovaných javoch. Napríklad v ktorom mesiaci dosahovala rýchlosť vetra najvyššie/najnižšie hodnoty? V ktorom mesiaci fúkal vietor najmä zo severu? atď.