Úloha 11

Pracovný list

Pomôcky pre dvojicu/skupinu:

4 rovnaké poháre, teplá voda, studená voda, ľad

Postup:

Touto úlohou môže nadviazať na predošlú, prípadne ju použiť na overenie predpokladov, resp. výrokov postáv, s ktorými na obrázku (ne)súhlasia.

Obrázok 61: Tvorba vodnej pary

Úlohou žiakov bude preskúmať a zaznamenať tvorbu vodnej pary. Učiteľ im predloží úlohu v pracovnom liste, v ktorom majú žiaci zakresliť/zapísať, čo sa stane, ak pohár s teplou vodou prikryjeme druhým pohárom (oba poháre by mali byť priehľadné). Po diskusii svoje predpoklady overia.

Obrázok 62: Tvorba vodnej pary 2

Ďalej môže učiteľ postupovať tak, že žiakom teraz predloží dva poháre s horúcou vodou, ktoré opäť prekryjú. Avšak v tomto prípade bude pôsobiť na pohár aj chlad z kocky ľadu. Na jeden z nich umiestnia kocku ľadu (cca na 1 min). Úlohou žiakov bude zakresliť, ako sa bude tvoriť para v jednotlivých pohároch – či a ako bude vplývať kocka ľadu na tvorbu pary. Po cca 1 minúte kocku ľadu odstránia a zistenia zaznamenajú. Učiteľ vedie so žiakmi diskusiu o tom, kde sa s týmto javom môžeme stretnúť v prírode. Diskusiu smeruje ku kolobehu vody v prírode – od vyparovania vody, cez tvorbu oblakov, až po vytvorenie zrážok.