Úloha 4

Pracovný list

Pomôcky pre dvojicu/skupinu:

obrázky s priemernými teplotami vo vybranom meste/oblasti

Postup:

Učiteľ môže so žiakmi ďalej preskúmať, ako sa mení teplota v priebehu roka na Slovensku, v konkrétnom meste. Na úvod môže so žiakmi diskutovať o tom, ako sa podľa nich teplota mení počas roka. Pýta sa ich, ktorý mesiac je podľa nich najteplejší, t. j. kedy je teplota počas roka najvyššia a naopak, ktorý je najchladnejší, pričom od nich žiada aj odôvodnenie, napr. vlastnou skúsenosťou.

Následne im môže zobraziť graf, v ktorom sú znázornené priemerné teploty v priebehu roka na Slovensku, konkrétne v  Bratislave (lokalitu môže učiteľ upraviť podľa seba). Aj v  tejto úlohe sa prioritne zameriava na orientovanie sa žiakov v  grafoch, čítanie údajov z grafov a na základe nich ich vedie k zodpovedaniu otázok, ktoré sú uvedené v pracovnom liste.

Po preštudovaní grafu im učiteľ položí otázky (príklady otázok sú uvedené v pracovnom liste) zamerané na údaje zobrazené v grafe. V prípade, ak by mali žiaci s týmto krokom problém, učiteľ im s orientáciou v grafe a čítaním údajov z neho pomôže.

V Úlohe B je znázornený graf s priemernými teplotami počas roka v Poprade. Rovnako aj v tomto prípade sa žiaci pokúsia zodpovedať otázky pod grafom. Následne porovnajú priemerné teploty v Bratislave a Poprade, a vytvoria záver vyplývajúci z aktivity.