Úloha 1b

Pracovný list

Pomôcky pre dvojicu/skupinu:

vzorka pôdy, 2 dcl piesku, lupy, malé plastové lyžice, biely papier (ako podklad), baterka

Postup:

Keď žiaci z  pôdy vytriedia väčšie časti (napr. korene, kamene, živočíchy, konáriky, listy a pod.), zamerajú sa na to, čo im v pôde zostalo. Okrem takejto vzorky hliny im učiteľ poskytne cca 2 dcl piesku. Úlohou žiakov bude porovnať obe vzorky. Najskôr však zaznačia vlastnosti oboch vzoriek (vzhľad, dotyk, vôňa, zvuk), ktoré zakreslia/zapíšu do pracovného listu.

Vzhľad– aké je zloženie hliny/piesku? Z akých častíc pozostáva? Akej sú farby?

Dotyk– aká je na dotyk hlina/piesok?

Sú mäkké/tvrdé/hladké/drsné/mokré/suché/studené/teplé?

Vôňa– vonia hlina/piesok? Pripomína vám tá vôňa niečo? Alebo sú bez zápachu?

Zvuk– je možné „počuť” hlinu/piesok? Vydávajú zvuk, keď ich sypeme na papier?

Následne obe vzorky porovnajú – v čom sa podľa nich líšia a naopak, čo majú spoločné. Čo si myslíte, aký je medzi nimi rozdiel? Majú rovnaké/podobné zloženie? Nachádzajú sa v prírode na rovnakom mieste? Môžu v oboch rásť rastliny?Predpoklady spoločne prediskutujú, pričom učiteľ žiada aj ich odôvodnenie.

Pri skúmaní pôdy by mali mať žiaci k  dispozícii lupy, malé plastové lyžice, biely papier (ako podklad), baterku. Učiteľ ich pritom upozorňuje na detaily: sú obe vzorky na dotyk rovnaké? Sú drsné alebo mäkké? Mokré alebo suché? A čo ich zloženie? Sú obe z rovnakých alebo odlišných častí? Akej farby sú? Sú lesklé či matné? Je rozdiel v ich vôni? Cítite niečo? Pripomína vám tá vôňa niečo? Alebo sú bez zápachu? Takto učiteľ podporuje u žiakov rozvoj spôsobilosti pozorovať. 

Následne žiaci identifikujú rovnaké a odlišné vlastnosti hliny a piesku. V ďalšom skúmaní môžu použiť viacero druhov pôdy a ďalšieho materiálu (napr. štrk)