Úloha 1

Pracovný list

Pomôcky pre dvojicu/skupinu:

farbičky

Postup:

Na úvod učiteľ so žiakmi diskutuje o oblakoch – o ich tvare, farbe, množstve na oblohe, počasí a pod. Vyzerajú všetky oblaky rovnako? Ak áno, čo majú spoločné? Ak nie, v čom sa odlišujú? V prípade, ak by žiaci nevedeli odpovedať na otázky, učiteľ im môže poskytnúť obrázky rôznych typov oblakov. Následne bude úlohou žiakov zisťovať, ako sa mení oblačnosť v priebehu dňa (môžu takto pozorovať viacero dní).

V intervale 1 – 2 hodín budú zaznamenávať tvar, farbu, množstvo oblakov na oblohe. Do pracovných listov budú zaznamenávať jednotlivé kategórie. Kategórie tvar a  farba oblakov sú jednoznačné (do PL zakreslia približný tvar oblaku a farbu znázornia farbičkou). V kategórii množstvo si všímajú pokrytie oblohy oblakmi. Pre jednoznačnejšie rozlíšenie môžu použiť úrovne :

– 0 – jasno – bez výskytu oblakov

– 1 – polojasno – výskyt ohraničených samostatne stojacich oblakov

– 2 – čiastočne zamračené – výskyt väčšieho množstva samostatne stojacich oblakov, ktoré sú miestami pospájané

– 3 – zamračené – obloha súvisle pokrytá oblakmi

Okrem toho môžu zaznamenať aj aktuálny stav počasia – napr. ak je slnečno, zakreslia symbol slnka, ak prší, zakreslia kvapku atď.:

Obrázok 68: Symboly počasia

Po zrealizovaní pozorovania a  zapísaní sledovaných znakov, učiteľ so žiakmi diskutuje o tom, ako sa mení oblačnosť v priebehu dňa a ako vplýva na charakter počasia.