Úloha 12a

Pracovný list

Pomôcky pre dvojicu/skupinu:

pracovné listy, obrázok kolobehu vody v prírode, encyklopédie, internet

Postup:

Učiteľ môže aktivitu začať tým, že im ukáže obrázok krajiny. Úlohou žiakov bude identifikovať, kde všade a v akej podobe sa na ňom nachádza voda. Učiteľ pritom žiakom kladie otázky, ako napr.: „Kde všade sa nachádza voda na obrázku? Je len v mori/jazere? Nachádza sa aj na pevnine? Môže sa podľa vás nachádzať voda aj pod zemou? Ak áno, ako sa tam dostala? Odkiaľ sa berie voda, keď prší? Ako sa tam podľa vás dostala?“

Obrázok 63: Kolobeh vody

Žiaci môžu vodu znázorniť priamo vkreslením do obrázka v pracovnom liste. Okrem toho by mali zapísať, v akom skupenstve sa voda na obrázku nachádza. Následne môže učiteľ žiakov vyzvať, aby vyhľadali informácie o kolobehu vody v prírode v sekundárnych zdrojoch – encyklopédie, internet.