Úloha 1a

Pracovný list

Pomôcky pre dvojicu/skupinu:

vzorka pôdy, lupa, baterka)

Postup:

Prvá aktivita sa zameriava na preskúmanie pôdy – čo všetko v nej môžeme nájsť. Učiteľ so žiakmi diskutuje o pôde: Čo je pôda? Kde všade sa nachádza? Čo všetko v nej môžeme nájsť? Odpovede nehodnotí. Týmto spôsobom učiteľ môže identifikovať predstavy žiakov o pôde

Úlohou žiakov bude vytvoriť predpoklady, čo všetko podľa nich môžeme v  pôjde nájsť. Učiteľ prediskutuje so žiakmi ich predpoklady. Následne sa ich spýta, ako by to mohli overiť. V tomto prípade ide o jednoduchý krok. Buď preskúmajú pôdu vonku na školskom dvore (učiteľ pomocou rýľa prehrnie pôdu, ktorú žiaci môžu skúmať), alebo im učiteľ prinesie vzorky pôdy do triedy, ktorú si pripravil vopred. Pri skúmaní majú k dispozícii lupy a baterky.

Následne si žiaci zapíšu svoje zistenia a porovnajú s predpokladmi. Učiteľ sa ich spýta, či by ich vedeli roztriediť do niekoľkých kategórií (napr. živé, neživé, odumreté časti). V prípade mladších žiakov im kategórie poskytne učiteľ. Jednotlivé kategórie si môžu v pracovných listoch zakrúžkovať – napr. živé časti zelenou farbičkou, neživé modrou a odumreté červenou. Ak by v pôde našli nejakých živočíchov, môžu ich identifikovať pomocou encyklopédie alebo internetu