Úloha 2

Pracovný list

Pomôcky pre dvojicu/skupinu:

ceruzka s gumou, päť 1 dcl plastových pohárov, špendlík (príp. malý klinček), slamky/ špajdle, tavná pištoľ, fén (stačí jeden pre celú triedu), PET fľaša, piesok, stopky

Postup:

Keď už žiaci vytvoria smerovník na zisťovanie smeru vetra, ich ďalšou úlohou bude popremýšľať, či by vedeli zistiť jeho rýchlosť.Rovnako aj pri predpovedi počasia v správach sa udáva jeho rýchlosť.

Učiteľ žiakom nechá priestor na vytvorenie návrhu, ako by mohli nad svojimi návrhmi popremýšľať. Zložitejším variantom je to, ak im učiteľ neposkytne materiál. Tzn., žiaci musia sami navrhnúť potrebný materiál, návrh, ale i postup práce.

Po vytvorení návrhov, ktoré si žiaci zakreslia, učiteľ s nimi diskutuje o spôsobe realizácie ich návrhov. V  tejto úlohe je dôležité vysvetliť aj princíp merania rýchlosti vetra. Tzn., žiaci by sa mali pokúsiť rýchlosť vetra kvantifikovať.

V prípade ak by mali s týmto krokom problém, môže im učiteľ poskytnúť rôzne pomôcky a materiál, pomocou ktorého majú vytvoriť zariadenie na meranie rýchlosti vetra. Najjednoduchším variantom je poskytnúť im vytvorený návrh, ktorý zrealizujú. Dôležité je však žiakom vždy poskytnúť priestor na premyslenie a  navrhnutie vlastných návrhov. Týmto spôsobom učiteľ „núti“ žiakov premýšľať nad problémom a hľadať riešenia.

Obrázok 67: Anemometer

Na vytvorenie anemometra budú potrebovať ceruzku s gumou, päť 1 dcl plastových pohárov, špendlík (príp. malý klinček), slamky. Aj v  tomto prípade je dôležité zabezpečiť, aby sa slamky na ceruzke mohli otáčať. Jeden pohárik si označia farebne. Ceruzku by mali upevniť tak, aby pri silnejšom vetre anemometer nespadol (opäť môžu použiť PET fľašu naplnenú pieskom). Rovnako aj poháriky na slamke/špajdli môžu pripevniť pomocou tavnej pištole. 1)

Funkčnosť anemometrov môžu otestovať napr. pomocou fénu. V  prípade, že by sa im netočili, prípadne sa vyskytol iný problém s  jeho funkčnosťou, učiteľ vyzve žiakov, aby sa pokúsili identifikovať problém (prečo im to nefunguje) a  následne svoj anemometer vylepšiť tak, aby fungoval.

Rýchlosť vetra budú týmto spôsobom merať tak, že budú počítať počet otáčok za dohodnutý čas. Z  toho dôvodu bolo potrebné označiť jeden pohárik. Žiaci môžu preskúmať počet otáčok za rovnaký čas v rôznych podmienkach (fén na 1. rýchlostnom stupni, na 2. stupni atď.) a prostredí (napr. pred školou). Na konci aktivity vytvoria záver zo svojho skúmania