Úloha 7

Pracovný list

Pomôcky pre dvojicu/skupinu:

kocky ľadu, váhy (príp. odmerka), farebné plastové nádoby s vrchnákom (príp. plastové
nádoby obalené vo farebnom papieri), hodiny

Postup:

Na precíznejšie preskúmanie vplyvu farby na teplotu môže učiteľ so žiakmi zrealizovať aktivitu, v  ktorej budú skúmať vplyv farby na topenie ľadu. Ak žiaci už vedia, že tmavá farba prijíma viac energie v porovnaní so svetlou a zároveň viac energie aj vyžaruje, ďalej preskúmajú, ako to bude v prípade rôznych farieb a ľadu – ide o spojenie farby a zároveň chladného telesa.

Úlohou žiakov bude teda zistiť, v  ktorej nádobe (napr. uzatvárateľnej plastovej) sa ľad rýchlejšie roztopí. Aj tu je dôležité žiakov upozorniť na dodržanie rovnakých podmienok pri výbere nádoby aj množstva ľadu, tzn. nádoby by mali byť rovnaké (rovnaký materiál, tvar, veľkosť). Na dodržanie rovnakého množstva ľadu ho môžu napr. odvážiť (treba mať na pamäti to, že pri použití kociek ľadu nemusí byť každá rovnaká. Hmotnosť kociek ľadu by mala byť približne rovnaká). Svoje predpoklady opäť zapíšu do pracovného listu.

Učiteľovi odporúčame, aby si ľad pripravil deň vopred – do triedy ho môže priniesť v termoske.

Keďže už majú poznatky o vplyve farby na teplotu z predošlých úloh, učiteľ kladie dôraz na navrhnutie spôsobu overenia ich predpokladov. Ľad sa bude topiť vo všetkých nádobách – dôležité je však zistiť, v ktorej viac a v ktorej menej. Žiaci by preto mali navrhnúť precízny postup, v ktorom tieto rozdiely zistia, resp. ich budú vedieť odmerať. Svoj postup zaznačia do pracovného listu. Po uplynutí dohodnutého času (napr. 25 min) môžu ľad z nádob napr. odvážiť a porovnať s hmotnosťou pred umiestnením do nádob, alebo môžu pomocou odmerky zmerať množstvo vody, ktoré sa nachádza v jednotlivých nádobách. Na konci aktivity vytvoria záver svojho skúmania.

Žiaci zistia, že v nádobách tmavšej farby sa ľad roztopil viac v porovnaní so svetlými nádobami.

Ďalším variantom môže byť porovnávanie teploty v nádobách (nádoby z Úlohy 5) s rôznym obsahom – napr. naplnené vodou, pieskom, štrkom, hlinou a pod.