3.2.1 Teplota

Úloha 3a

Pracovný list

Pomôcky pre dvojicu/skupinu:

pracovné listy, farbičky, 2 vonkajšie teplomery, hodiny

Postup:

V tretej úlohe budú žiaci zisťovať, ako sa mení teplota počas dňa. Ich úlohou bude zaznamenávať teplotu v priebehu jedného dňa. Frekvenciu, v ktorej budú teplotu zaznamenávať, si vopred dohodnú. Ideálne je zaznamenávať teplotu buď každé 2 hodiny, alebo trikrát za deň, t. j. ráno (8.00 h), na obed (12.00 h) a večer (19.00 h) – na konkrétnom intervale sa vopred dohodnú a časy zapíšu do pracovného listu. Predtým by sa však mali oboznámiť s princípom merania teploty s teplomerom, ktorý budú používať v aktivite.

Do tabuľky v pracovnom liste budú zaznamenávať teplotu počas dňa pomocou teplomera, ktorý majú umiestnený vonku. Následne im môže učiteľ klásť otázky, ktoré zodpovedajú na základe „čítania“ údajov z grafu, napr.: Ako sa menila teplota počas dňa? Bola stále rovnaká? Kedy bola počas dňa najvyššia teplota? Kedy bola počas dňa najnižšia teplota? Kedy začala klesať? Na konci aktivity žiaci vytvoria na základe nameraných údajov záver, ako sa menila teplota počas dňa.

V ďalšom meraní môžu zaznamenávať teplotu v priebehu dňa pomocou dvoch teplomerov, pričom jeden umiestnia tak, aby bol väčšiu časť dňa vystavený priamemu slnečnému žiareniu a druhý tieňu. Teploty zaznamenajú a výsledky porovnajú, zhodnotia a vytvoria záver z pozorovania.