Úloha 10

Pracovný list

Pomôcky pre dvojicu/skupinu:

pohár, voda, ľad, utierka

Postup:

V  tejto úlohe žiaci preskúmajú vznik vodnej pary. Zistia, ako a  za akých podmienok sa kondenzuje vodná para z plynu na kvapalinu, a ako vplýva na túto zmenu teplota. Zároveň môžu postrehnúť, že teplota nie je jediným faktorom, ktorý ovplyvňuje rýchlosť odparovania vody. Ďalším dôležitým faktorom je množstvo vodných pár, ktoré sa nachádzajú vo vzduchu. Aj pri vyšších teplotách rýchlosť odparovania nemusí nevyhnutne vzrastať, ak už vo vzduchu existuje vysoká koncentrácia vodnej pary.

Obrázok 60: Vznik vodnej pary

Učiteľ môže začať aktivitu tým, že žiakom zobrazí obrázok Concept Cartoons © , v ktorom štyri osoby riešia, prečo je podľa nich pohár s ľadom mokrý z vonkajšej strany. Úlohou žiakov bude popremýšľať, s výrokom ktorej osoby súhlasia a prečo. Ak nesúhlasia s výrokom žiadnej postavy, môžu vytvoriť vlastný. Učiteľ so žiakmi vedie diskusiu, čím zisťuje ich predstavy o kondenzácii.

Po vytvorení predpokladov (označenie osoby na obrázku, s ktorou súhlasia), učiteľ vyzve žiakov, aby popremýšľali, ako by mohli svoje tvrdenia overiť.

Môžu napríklad zrealizovať situáciu na obrázku, pričom zmenia nádoby (aby zistili či voda presiakla) a teplotu vody, prípadne množstvo. Žiaci nemusia presne vysvetliť, čo sa deje pri kondenzácii – bude postačovať, ak preskúmajú, kedy „kvapky“ na pohári vznikajú a kedy nie.