Úloha 12b

Pracovný list

Pomôcky pre dvojicu/skupinu:

obrázok kolobehu vody v prírode, väčšia plastová nádoba alebo akvárium, hlina, voda, ľad, 3 ks plastový pohár, potravinová fólia, kamene

Prípadne môže učiteľ použiť pomôcku Kolobeh vody v prírode (alebo upraviť podľa návrhu žiakov).

Postup:

Úlohou žiakov bude navrhnúť a vytvoriť kolobeh vody v prírode, ktorý by mohli zrealizovať v triede. Učiteľ im najskôr predloží obrázok kolobehu vody, do ktorého majú znázorniť pomocou šípok pohyb vody v prírode. Následne s nimi o náčrtoch diskutuje, pričom žiada od nich zdôvodnenie (vhodné je, ak by sa žiaci opierali o zistenia z predošlých úloh).

Po diskusii vyzve žiakov, aby popremýšľali, či je možné vytvoriť kolobeh vody v  triede. Nechá žiakov diskutovať v skupinách, pričom od nich žiada, aby svoje návrhy zakreslili.

Ak by mali žiaci s týmto krokom problém, učiteľ im môže predložiť pomôcky, ktoré využijú na vytvorenie kolobehu v prírode – t. j. akvárium (alebo priehľadnú plastovú nádobu), hlinu, 3 dcl plastový pohár s 3 kockami ľadu, potravinovú fóliu na zakrytie akvária (príp. mikroténové vrecko), plastovú nádobu (malú – do nej vložíme hlinu), dva malé plastové poháriky, 3 dcl plastový pohár, 5 kameňov, vodu, gumičku.

Obrázok 64: Model kolobehu vody

Do stredu akvária (veľkej plastovej nádoby) dajú žiaci jeden prázdny pohár (odporúčame ho prichytiť taviacou pištoľou, aby sa neprevrátil), do rohu položia malú misku, do ktorej nasypú hlinu (plný 3 dcl pohár), do ďalšieho rohu umiestnia pohár s troma kockami ľadu a na dno nádoby porozkladajú štyri kamene. Do nádoby s hlinou nalejú dva 3 dcl poháre vody a akvárium uzatvoria fóliou (príp. mikroténovým vreckom), ktorú prichytia gumičkou. Takto žiaci môžu vidieť rôzne zmeny skupenstva vody – vyparovanie, topenie, kondenzáciu.

Stred fólie zaťažia kameňom, ktorý musí byť umiestnený presne nad prilepeným prázdnym pohárom. Ako sa bude voda vyvarovať a následne kondenzovať na vrchnej fólii, voda bude kvapkať do pohára v mieste, kde je umiestnený kameň na fólii. Fóliu (vrecko) môžu natrieť temperovou farbou, ktorú pred umiestneným do akvária nechajú uschnúť.

Po vytvorení tohto modelu učiteľ diskutuje so žiakmi o tom, čo si myslia, že sa stane s vodou v nádobe a na čo je v nej umiestnený prázdny pohár – pohár slúži na zachytenie vody, ktorá sa odparí a následne opäť skvapalní a stečie do pohára. Po diskusii sa ich učiteľ spýta, ako by mohli urýchliť, prípade spomaliť, stekanie vody do pohára. Úlohou žiakov bude navrhnúť také podmienky, ktoré podľa nich urýchlia/spomalia kolobeh vody v nádobe. Aj v tejto úlohe sa môžu žiaci opierať o zistenia z predošlých úloh.

Následne si žiaci vytvoria rovnaké modely (počet závisí od počtu skúmaných podmienok) a zabezpečia navrhované podmienky. Učiteľ by mal ustriehnuť to, aby vždy skúmali jednu premennú, čím dokážu jednoznačne povedať, čo spôsobuje (urýchľuje/spomaľuje) podmienky v nádobe. Napríklad ak skúmajú vplyv svetla, tak by mali vytvoriť aspoň dva modely, pričom oba budú vystavené rovnakej teplote (napr. na parapete okna) a jeden z nich zakryjú nepriesvitnou nádobou. Ak by chceli skúmať model v rôznej teplote (chlad, teplo), tak môžu jeden model uložiť na parapet a druhý do chladnej miestnosti. Týmto spôsobom učiteľ podporuje rozvoj spôsobilosti objektívne skúmať realitu.

Ak by žiaci mali s týmto krokom problém, môže im učiteľ pomôcť s návrhom podmienok (pozri pracovný list). V závere môžu žiaci odmerať a porovnať, v ktorom pohári je podľa nich viac/menej vody.